GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 • Správce osobních údajů: SUDOP BRNO, spol. s. r. o. , IČO: 44960417, se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno. Společnost Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.               

 • Rozsah zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

• Zdroje osobních údajů                

• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)                

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací

• Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování                

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)                

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy                

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)

• Kategorie subjektů údajů                

• klient správce                

• zaměstnanec správce                

• dodavatel služby                

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci                

• uchazeč o zaměstnání                

• Kategorie příjemců osobních údajů – správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:

 • finanční ústavy               

 • veřejné ústavy                

• zpracovatel                

• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy                

• Účel zpracování osobních údajů                

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů                

• jednání o smluvním vztahu                

• plnění smlouvy                

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob                

• archivnictví vedené na základě zákona                

• výběrová řízení na vypsané pracovní pozice                

• plnění zákonných povinností ze strany správce                

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů                

• předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce

 • Způsob zpracování a ochrany osobních údajů – zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

• Doba zpracování osobních údajů – v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

• Poučení – Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,                
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,                
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,                
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 • Práva subjektů údajů                

• V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:                

• účelu zpracování,                

• kategorii dotčených osobních údajů,                

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,                

• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,                

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,                

• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.                

• Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii v rámci administrativních nákladů s tímto spojenou.                

• Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 •  Požádat správce o vysvětlení.                
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.                
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce A. shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.                
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce A., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.                
 • Postup podle odstavce A. nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.                
 • Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které dříve správci osobních údajů udělil.                
 • Práva subjektů údajů jsou tedy: uplatnit právo na opravu, na výmaz, na zapomenutí, na omezení zpracování. Dále právo na přenositelnost údajů je-li to technicky či organizačně proveditelné.

V Brně dne 27. 4. 2020