Projektování

Koleje a silnice

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci všech stupňů v oborech železniční a silniční stavby, dopravní technologie.

Jsou zajišťovány práce na projektové dokumentace ve všech stupních včetně autorských dozorů, studiích, ekonomických rozborech a rozpočtech v těchto oborech:

 • Železniční spodek, svršek
 • Nástupiště
 • Železniční přejezdy
 • Zpevněné plochy
 • Tramvajové tratě
 • Silniční komunikace

Mosty, tunely, zdi

Profesní skupina se zabývá projektováním novostaveb, rekonstrukcí a sanací železničních mostů, propustků a tunelů, podchodů, lávek pro pěší, opěrných a zárubních zdí. Navrhujeme i konstrukce speciální – stožáry pro vysílače, založení osvětlovacích věží, provádíme návrhy pažení, posudky konstrukcí, stanovujeme zatížitelnost mostů.

 • Železniční mosty
 • Podchody
 • Lávky
 • Zdi
 • Tunely

Sdělovací technika

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci v oborech dálkové a místní kabelizace, telefonních ústředen, přenosových a radiových systémů, sdělovací techniky v budovách a objektech, datových sítí a přeložek slaboproudých inženýrských sítí všech typů a správců.

 • Dálková a místní kabelizace
 • Telefonní ústředny
 • Přenosové systémy
 • Radiové systémy
 • Sdělovací technika v budovách a objektech
 • Přeložky slaboproudých inž. sítí všech typů a správců
 • Datové sítě

Trakční vedení

Profesní skupina se zabývá navrhováním a projektováním trakčních vedení různých systémů a drah, zejména se ovšem specializuje na trakční vedení SŽDC, s.o. stejnosměrné proudové soustavy 3 kV a střídavé proudové soustavy 25 kV, 50 Hz. Navrhujeme také trakční vedení pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu MHD, napájecí a zpětné vedení všech proudových sestav, ochrany před nebezpečným dotykem na elektrizovaných tratích a energetické výpočty pro dimenzování pevných trakčních zařízení. Projektujeme také trakční vedení vyšších rychlostí a drah jiných zemí (Rakousko, Estonsko atd.).

 • energetické výpočty trakčního vedení všech kategorií – včetně simulace
 • výpočty zkratových proudů, statické výpočty a posudky
 • návrh trakčního vedení drážních i městských drah, včetně trolejbusových
 • atypické konstrukce a zavěšení trakčního vedení (např. pod mosty a v tunelech)
 • návrh napájecích a zpětných vedení
 • návrh připojení netrakčních odběrů (EOV, EPZ apod.)
 • návrh a koordinace s netrakčními zařízeními – optokabely, osvětlení apod.
 • návrh ukolejnění kovových konstrukcí a ochrana před nebezpečným dotykem

Zabezpečovací technika

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci železničních staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, přejezdových zařízení, dálkového ovládání všech druhů zabezpečovacího zařízení a diagnostiky, provizorních zabezpečovacích zařízení, zabezpečovacích zařízení vleček a přeložek kabelů zabezpečovacího zařízení všech typů a správců. Zpracováváme přípravnou a projektovou dokumentaci pro všechny druhy a typy zabezpečovacích zařízení, které se na území České i Slovenské republiky na koridorových i konvenčních tratích a na kolejištích vleček v současné době používají nebo se nově navrhují.

 • Staniční zabezpečovací zařízení
 • Traťové zabezpečovací zařízení
 • Přejezdové zabezpečovací zařízení
 • Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
 • Kabelizace
 • Provizorní zabezpečovací zařízení
 • Zabezpečení vleček

Pozemní stavby

Profesní skupina se zabývá projektováním novostaveb a rekonstrukcí budov pro umístění technologie zabezpečovacího, sdělovacího nebo silnoproudého zařízení pro železniční provoz, dále projektováním konstrukcí sloužících k ochraně cestujících proti nepřízni počasí a projektováním opatření proti hluku z železniční dopravy.

 • Novostavby a rekonstrukce budov pro umístění technologie
 • Konstrukce sloužící k ochraně cestujících proti nepřízni počasí
 • Opatření proti hluku

Životní prostředí

SUDOP BRNO – profesní skupina Životní prostředí provádí a zajišťuje v oblasti:

 • Ochrany životního prostředí
 • Ochrany přírody a krajiny
 • Akustiky
 • Nakládání s odpady

Silnoproud

Profesní skupiny zajišťují komplexní zpracování projektové dokumentace zejména v oblasti dopravních staveb.
Řešíme napájení železničních stanic, zastávek, ale i jiných odběratelů el. energie. V železničních stanicích navrhujeme napájení zabezpečovacího zařízení, elektrického ohřevu výhybek a předtápění vlakových souprav. Dále řešíme kabelové rozvody vn a nn, venkovní osvětlení a vnitřní elektroinstalace.

 • Napájení železničních stanic a jiných odběratelů el. energie
 • Napájení zabezpečovacího zařízení ČD
 • Osvětlení žel.stanic, zastávek, komunikací a jiných prostorů
 • Elektrický ohřev výhybek a předtápění vlakových souprav
 • Elektroinstalace budov, průmyslové rozvody

BOZP

Pro zadavatele stavby a zhotovitele staveb nabízíme činnost Koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osvědčení Ecological Consulting a.s.).

 • působení ve fázi přípravy stavby, poradenství během projektování staveb – návrhy technických a organizačních opatření, např. pro efektivnější zajištění BOZP při realizaci stavby, bezpečné užívání stavby, provádění udržovacích prací atd.
 • vytvoření povinné dokumentace BOZP a PO pro zařízení staveniště a stavby ve fázi přípravy, realizace i pro další užívání
 • zpracování plánu BOZP, jeho průběžné aktualizace a vedení
 • informování a seznámení firem s aktuálním plánem BOZP, bezpečnostními a zdravotními riziky včetně opatření k jejich minimalizaci
 • provádění kontrol staveniště, sledování bezpečného průběhu prací
 • kontroly zajištění obvodu staveniště včetně vstupů a vjezdů, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
 • provádění kontrol firem a jiných osob působících na staveništi
 • koordinace firem v návaznosti na jejich činnosti na stavbě a návrhy koordinačních opatření při pracích současně prováděných
 • provádění záznamů o zjištěných závadách a nedostatcích, vedení databáze zápisů včetně fotodokumentace
 • navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků včetně provádění zápisů o sjednaných nápravách a přijatých opatřeních
 • seznámení a informování zodpovědných pracovníků o závadách v BOZP na staveništi a připomínkách, které nebyly v termínu odstraněny a vyžadování sjednání nápravy
 • návrhy preventivních opatření k zajištění BOZP a k minimalizaci rizikových faktorů
 • poradenská činnost a konzultace k zajištění BOZP
 • účast na poradách vedení, koordinačních poradách stavby a kontrolních dnech zadavatele včetně vedení a organizace kontrolních dnů k zajištění BOZP na staveništi
 • spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a mimořádných událostí na staveništi
 • přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP a PO
 • výkon všech ostatních činností koordinátora na staveništi dle platných předpisů
 • spolupráci a vstřícnost při dalších specifických požadavcích zákazníka nad rámec platné legislativy

Inženýrské sítě

Profesní skupina zpracovává, generely, regulační plány, studie, dokumentace pro územní řízení, projekty pro stavební řízení a projekty pro realizaci inženýrských sítí voda, plyn, kanalizace, centrální rozvody tepla a staveb průmyslových, občanských i bytových v profesích zdravotechnice instalace, rozvody topných plynů, ústřední vytápění a klimatizace.