Projektování /
Koleje a silnice

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci všech stupňů v oborech železniční a silniční stavby, dopravní technologie.

Železniční svršek

Projekt pro rekonstrukci železničního svršku je na každé stavbě základní kostrou pro projektování v ostatních profesích. Návrh koncepce sleduje požadavky zadavatele (zvýšení rychlosti, prodloužení délek kolejí, zlepšení technického stavu). Vytyčovací schéma železničního svršku na koridorových tratích musí umožňovat také provoz souprav s naklápěcí technikou vozové skříně rychlostí až o 30% vyšší než klasické soupravy. Na těchto tratích jsme v posledních letech projektovali vytyčovací schémata pro svršek v celkové délce 260 km, z převážné části již realizovaný. Mimo železniční koridory a ostatní rekonstrukce v síti ČD jsou významnou položkou rekonstrukce i navrhování nových vlečkových kolejišť.

Tramvajový svršek

Při přestavbách tramvajové sítě v městě Brně realizujeme projekty jak pro rekonstrukci stávajících tratí, tak úpravy vyvolané výstavbou silničních obchvatů.

Železniční přejezdy

Návrh přejezdových konstrukcí patří mezi ty části projektu, na které se soustředí pozornost veřejnosti i orgánů činných ve stavebním řízení. Technický návrh v souladu s platnou technickou normou a vzorovými listy zajišťujeme při použití různých druhů materiálů přejezdové konstrukce v závislosti na zatížení komunikace a požadavku investora. Při rekonstrukci přejezdu navrhujeme i úpravu návazných částí komunikací včetně křižovatek.

Železniční spodek

Projekt železničního spodku sleduje zvýšení únosnosti vrstev pod železničním svrškem. Provádíme návrh konstrukce pražcového podloží (výměna stávající zeminy kamenivem nebo chemická stabilizace) i odvodnění trati. Terénní úpravy spojené s těmito pracemi, jakož i tvar nového tělesa při novostavbách, navrhujeme pomocí počítačového programu MOSS (Modelling of string surfaces), který umožňuje počítačové modelování stávajícího i navrhovaného terénu včetně generování příčných a podélných řezů i výpočtu kubatur.

Nástupiště

Při rekonstrukcích železničních stanic je významnou složkou zvýšení bezpečnosti cestujících. Při návrhu nových nástupištních konstrukcí se zvýšenou hranou pro usnadnění nástupu a výstupu navrhujeme v souladu se zákonem takové konstrukce, které umožní přístup i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro nástupištní konstrukce jsme zpracovali vzorové listy, platné v celé síti ČD od roku 2000.
Součástí návrhu je i informační systém – piktogramy dle nové technické normy odpovídající standartám EU.

Zpevněné plochy

Projektanti profesní skupiny mají velké zkušenosti s navrhováním zpevněných ploch včetně odvodnění a to nejen v souvislosti s investičními akcemi Českých drah, ale i na stavbách jiných investorů (parkoviště, nákladiště, čerpací stanice PHM, chodníky).

Příjezdné komunikace, silnice

Projektování pozemních komunikací je důležitou složkou naší projekční práce. Realizované projekty souvisely většinou s úpravou nebo výstavbou vyvolanou zřízením nových mimoúrovňových křížení s drahou nebo rekonstrukcemi stávajících vozovek po ukončení stavby.

Tramvajové tratě, Silniční komunikace