Projektování /
Životní prostředí

SUDOP BRNO – profesní skupina Životní prostředí provádí a zajišťuje v oblasti: 

 • Kompletní posouzení vlivů staveb na životní prostředí vč. vypracování Dokumentace o vlivech , posudků a Oznámení vlivů stavby dle zákona 100/2001 Sb.Vyřízení vyjmutí pozemků ze ZPF a LPFAkustikaNakládání s odpady
 • kompletní posouzení vlivů staveb na životní prostředí včetně vypracování Oznámení a Dokumentace EIA o vlivech stavby na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • návrhy opatření k zamezení negativních vlivů na životní prostředí vyvolaných stavbou a návrhy kompenzačních opatření v souladu s požadavky orgánů státní správy
 • povodňové a havarijní plány pro stavbu

v oblasti ochrany přírody a krajiny:

 • dendrologický průzkum, ocenění zeleně
 • projekty výsadeb a rekultivací, přípravu podkladů k žádostem o kácení dřevin
 • dokumentaci vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond (ZPF), projednání žádosti o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF a výpočet poplatku za odnětí půdy
 • dokumentaci nezbytnou k projednání žádosti o souhlas s odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a výpočet poplatku za odnětí PUPFL
 • plán společných zařízení v rámci projektů pozemkových úprav
 • vypracování potřebných odborných posudků, průzkumů (zoologický a botanický průzkum, posouzení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000, rozptylové studie, vlivy na zdraví obyvatelstva, vlivy na archeologické a kulturní památky, krajinný ráz)

v oblasti akustiky:

 • hlukové studie: výpočty a hodnocení hlukového zatížení z dopravy silniční a železniční, hluk z provozoven, návrhy protihlukových opatření
 • měření hluku a vibrací

v oblasti nakládání s odpady:

 • návrhy nakládání s výziskem a odpady z výstavby objektů a budování liniových staveb
 • plány odpadového hospodářství

Uvedené činnosti jsou prováděny osobami oprávněnými k hodnocení vlivů staveb na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s inženýrskou autorizací dle zákona 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.