Projektování /
Zabezpečovací technika

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci železničních staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, přejezdových zařízení, dálkového ovládání všech druhů zabezpečovacího zařízení a diagnostiky, provizorních zabezpečovacích zařízení, zabezpečovacích zařízení vleček a přeložek kabelů zabezpečovacího zařízení všech typů a správců. Zpracováváme přípravnou a projektovou dokumentaci pro všechny druhy a typy zabezpečovacích zařízení, které se na území České i Slovenské republiky na koridorových i konvenčních tratích a na kolejištích vleček v současné době používají nebo se nově navrhují.

Staniční zabezpečovací zařízení

Zabýváme se návrhem rekonstrukcí stávajících staničních zabezpečovacích zařízení typů mechanických stavědel, elektromechanických stavědel, elektrodynamických stavědel a stavědel releových systémů.

Nově navrhujeme moderní elektronická stavědla nejnovějších systémů zabezpečení kolejišť železničních stanic včetně světelných návěstidel, elektromotorických přestavníků výhybek i s přestavnými hroty srdcovek a snímači poloh jazyků, výkolejek, pomocných stavědel pro místní ovládání výhybek, kolejových obvodů splňujících podmínky technických specifikací interoperability, přenosu kódu vlakového zabezpečovače liniového i bodového systému, počítačů náprav, kabelizace a zemních prací, vnitřních kabelových rozvodů v budovách, vnitřního vybavení zabezpečovacím zařízením ve stavědlových ústřednách, kabelových místnostech, místnostech zdrojů a vybavení dopravních kanceláří ovládacími pracovišti i potřebným nábytkem.

Traťové zabezpečovací zařízení

Zabýváme se návrhem rekonstrukcí stávajících traťových systémů asutobloku nebo automatického hradla a nově navrhujeme releové i elektronické traťové zabezpečovací zařízení včetně venkovních i vnitřních prvků zabezpečovacího zařízení, potřebné kabelizace a vazeb na stávající i nově budovaná staniční zabezpečovací zařízení. Navrhujeme kolejové obvody splňující podmínky technických specifikací interoperability, přenosu kódu vlakového zabezpečovače liniového i bodového systému a počítače náprav. Řešíme také zabezpečení vleček a nákladišť na širé trati s vazbami na traťové i staniční zabezpečovací zařízení.

Přejezdové zabezpečovací zařízení

Zabýváme se návrhem rekonstrukcí stávajících přejezdových zařízení a návrhem nových přejezdových systémů bez závor i se závorami s doplněním zařízení pro nevidomé. Vnitřní zařízení umísťujeme v releových domcích u přejezdu. Pro automatické ovládání navrhujeme kolejové obvody i počítače náprav s potřebnou kabelizací. Navrhujeme také dálkovou diagnostiku zařízení. Připravujeme potřebnou dokumentaci pro jednání s Drážním úřadem. Provádíme výpočty rozhledových poměrů na přejezdech a výpočty přejezdových zařízení.

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

Navrhujeme dálkové ovládání staničních, traťových a přejezdových zařízení a jejich dálkovou kontrolu a diagnostiku. Řízení ucelených úseků tratí navrhujeme z dispečerských stanovišť.

Kabelizace

Navrhujeme novou kabelizaci pro výstavbu nových systémů zabezpečovacího zařízení i potřebné překládky kabelů při výstavbě nebo opravách mostů, propustků a jiných stavebních počinech. Navrhujeme i provizorní kabelizaci během stavebních prací na železničních, silničních a jiných stavbách.

Provádíme výpočty vlivů elektrické trakce nebo energetických vedení na kabelová vedení.

Provizorní zabezpečovací zařízení

Zabýváme se také návrhem provizorních zabezpečovacích zařízení staničních i traťových při výstavbě, modernizacích nebo rekonstrukcích tratí a železničních stanic.

Zabezpečení vleček

Zabýváme se úpravou všech systémů stávajícího zabezpečovacího zařízení na vlečkách a návrhem nového zařízení i s vazbami na staniční a traťové zabezpečovací zařízení.