Projektování /
Silnoproud

Profesní skupiny zajišťují komplexní zpracování projektové dokumentace zejména v oblasti dopravních staveb.
Řešíme napájení železničních stanic, zastávek, ale i jiných odběratelů el. energie. V železničních stanicích navrhujeme napájení zabezpečovacího zařízení, elektrického ohřevu výhybek a předtápění vlakových souprav. Dále řešíme kabelové rozvody vn a nn, venkovní osvětlení a vnitřní elektroinstalace.

Napájení železničních stanic a jiných odběratelů el. energie

Pro napájení železničních stanic navrhujeme transformační stanice 22/0,4kV stožárové, kioskové nebo zděné včetně rozvoden 22kV v provedení kobkovém nebo skříňovém. Pro rozvodny nn navrhujeme silové a kompenzační rozvaděče nn.
Transformační stanice projektujeme také pro průmyslové areály a jiné objekty.

Napájení zabezpečovacího zařízení ČD

Napájení zabezpečovacího zařízení ČD řešíme alternativně podle technického vybavení konkrétní lokality. Využíváme rozvodné soustavy 6kV/50Hz, u které jsme se podíleli na vypracování typové dokumentace.
Dále využíváme napájecí soustavu 6kV/75Hz, kdy navrhujeme náhradu fyzicky i morálně zastaralých a energeticky náročných rotačních měničů 50/75Hz za měniče statické.
Vhodným řešením je také napájení zabezpečovacího zařízení ČD z trakčního vedení. V případě střídavé trakce jsou navrhovány trafostanice 25/0,4kV a v případě napájení ze stejnosměrné trakce jsou navrhovány statické měniče 3kVDC/0,4kVAC.

Kabelové rozvody vn a nn

Pro napojení transformačních stanic navrhujeme přípojky 22kV v provedení kabelovém (s uložením kabelů v zemní rýze nebo na podpěrách) nebo jako venkovní vedení. Řešíme rovněž křížení venkovních i kabelových vedení nn i vn s jinými inženýrskými sítěmi nebo s pozemními komunikacemi a dráhami.
Pro pokládku většího množství kabelových vedení využíváme dle prostorových možností plastových multikanálů. Při tomto řešení je možno provádět opravy kabelů nebo pokládku dalších kabelů bez nutnosti rozrušení vrchních upravených ploch.

Osvětlení žel.stanic, zastávek, komunikací a jiných prostorů

Pro osvětlení železničních stanic, zastávek nebo jiných prostorů navrhujeme nové osvětlovací soustavy, které splňují předepsané nároky na intenzitu osvětlení příslušných prostor.
Osvětlení větších prostorových celků řešíme pomocí reflektorů na osvětlovacích věžích a v případě osvětlení užších prostorů volíme nižší individuální osvětlovací stožáry. V případě železničních zastávek navrhujeme sklopné osvětlovací stožáry, které provozovateli zjednodušují údržbu svítidel.
Na elektrizovaných tratích navrhujeme také instalaci svítidel na stožáry trakčního vedení.
Při osvětlování komunikací využíváme silniční osvětlovací stožáry nebo využíváme pro umístění svítidel stožárů nesoucích trakční sestavy trolejbusových nebo tramvajových trakčních napájecích vedení.

Elektrický ohřev výhybek a předtápění vlakových souprav

Napájení elektrického ohřevu výhybek (EOV) řešíme podle místních podmínek buď z distribučního rozvodu nn ve stanici nebo z trakčního vedení. V případě střídavé trakce je EOV napájeno z trafostanice 25/0,4kV a v případě stejnosměrné trakce je EOV napájeno ze statického měniče 3kVDC. Ohřev výhybek je tvořen soustavou topných tyčí, které jsou instalovány na kolejnicích a napájecím rozvaděčem situovaným v blízkosti výhybek.
Provoz zařízení EOV navrhujeme přednostně v automatickém režimu, kdy je provoz EOV řízen regulátorem v závislosti na aktuálním stavu počasí.

Pro předtápění vlakových souprav navrhujeme rozvodny 3 kV včetně kabelového rozvodu 3 kV k napájecím stojanům a ovládání tohoto zařízení.

Elektroinstalace budov, průmyslové rozvody

V drážních i nedrážních budovách navrhujeme průmyslové rozvody nn a stavební elektroinstalace, včetně hromosvodů a uzemnění.