Projektování /
BOZP

Pro zadavatele stavby a zhotovitele staveb nabízíme činnost Koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osvědčení Ecological Consulting a.s.).

Nabízíme:

 • působení ve fázi přípravy stavby, poradenství během projektování staveb – návrhy technických a organizačních opatření, např. pro efektivnější zajištění BOZP při realizaci stavby, bezpečné užívání stavby, provádění udržovacích prací atd.
 • vytvoření povinné dokumentace BOZP a PO pro zařízení staveniště a stavby ve fázi přípravy, realizace i pro další užívání
 • zpracování plánu BOZP, jeho průběžné aktualizace a vedení
 • informování a seznámení firem s aktuálním plánem BOZP, bezpečnostními a zdravotními riziky včetně opatření k jejich minimalizaci
 • provádění kontrol staveniště, sledování bezpečného průběhu prací
 • kontroly zajištění obvodu staveniště včetně vstupů a vjezdů, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
 • provádění kontrol firem a jiných osob působících na staveništi
 • koordinace firem v návaznosti na jejich činnosti na stavbě a návrhy koordinačních opatření při pracích současně prováděných
 • provádění záznamů o zjištěných závadách a nedostatcích, vedení databáze zápisů včetně fotodokumentace
 • navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků včetně provádění zápisů o sjednaných nápravách a přijatých opatřeních
 • seznámení a informování zodpovědných pracovníků o závadách v BOZP na staveništi a připomínkách, které nebyly v termínu odstraněny a vyžadování sjednání nápravy
 • návrhy preventivních opatření k zajištění BOZP a k minimalizaci rizikových faktorů
 • poradenská činnost a konzultace k zajištění BOZP
 • účast na poradách vedení, koordinačních poradách stavby a kontrolních dnech zadavatele včetně vedení a organizace kontrolních dnů k zajištění BOZP na staveništi
 • spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a mimořádných událostí na staveništi
 • přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP a PO
 • výkon všech ostatních činností koordinátora na staveništi dle platných předpisů
 • spolupráci a vstřícnost při dalších specifických požadavcích zákazníka nad rámec platné legislativy

Koordinátora BOZP jste jako zadavatel stavby povinen určit v případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.