Projektování /
Inženýrské sítě

Profesní skupina zpracovává, generely, regulační plány, studie, dokumentace pro územní řízení, projekty pro stavební řízení a projekty pro realizaci inženýrských sítí voda, plyn, kanalizace, centrální rozvody tepla a staveb průmyslových, občanských i bytových v profesích zdravotechnice instalace, rozvody topných plynů, ústřední vytápění a klimatizace.

Hlavní činností skupiny je práce pro České dráhy v kooperaci s dalšími profesními skupinami. Jedná se zejména o stavby modernizace optimalizace I. a II. železničního koridoru.

Rozsah činnosti při modernizaci koridorových staveb spočívá především v řešení rozvodů inženýrských sítí v rozsahu ( voda, plyn, kanalizace , rozvody tepla) které přicházejí do styku se zařízeními v majetku dráhy tj. řešení přeložek těchto sítí ochrana a rekonstrukce sítí, které kříží tratě ČD.

Projektují se i inženýrské sítě pro nové objekty a vnitřní instalace ( zdravotechnické instalace, plynoinstalace a rozvody ústředního vytápění). Skupina řeší i problematiku odvádění dešťových vod z nových nástupišť a zpevněných ploch.

Další náplní práce jsou i zakázky pro mimodrážní investory. Jsou to stavby zajišťující odběr, dopravu a svod vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství, stavby a zařízení zajišťující příjem, čistění a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území. Dále stavby trubních dálkovodů a plynofikace průmyslových areálů.