Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Předmětem projektové dokumentace této stavby je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace vč. ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace, a nezbytných průzkumů pro modernizaci.

Umístění stavby: Kraj: Zlínský

Katastrální území: Kvítkovice u Otrokovic, Lípa nad Dřevnicí, Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Otrokovice, Prštné, Příluky u Zlína, Vizovice, Zádveřice, Zlín, Želechovice

Zadavatel PD: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dokumentace: DUR, PDPS

Předmětem projektové dokumentace této stavby je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace vč. ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace, a nezbytných průzkumů pro modernizaci.

Popis stavby: Stavba modernizace je svých charakterem rekonstrukcí stávající železniční tratě ve stávajícím tělese dráhy.

Účel užívaní stavby:

 • Zlepšení technického stavu a parametrů trati č. 331 Vizovice – Zlín – Otrokovice,
 • zvýšení konkurenceschopnosti regionálního páteřního spojení v ose Vizovice – Otrokovice,
 • zefektivnění systému plošné dopravní obsluhy potenciální koordinací páteřních regionálních želez­ničních a návazných obslužných autobusových linek,
 • zvýšení konkurenceschopnosti dálkových železničních spojení,
 • zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy,
 • snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva,
 • zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících,
 • zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • celkové zvýšení komfortu cestování.

Realizace stavby:

 • Zahájení stavby – 01/2020
 • Ukončení stavby – 06/2023

Orientační náklady stavby – 12 mld Kč bez DPH

Kapacitní údaje: Účelem stavby je provoz železniční drážní dopravy dle zákona o drahách. Stavba modernizace slouží pro zrychlení, zkapacitnění a zkvalitnění železniční dopravy.

 • Délka liniové stavby je asi – 24,639 km
 • Modernizace železničních stanic – 5 ks
 • Modernizace a zřízení zastávek – 8 ks
 • Zřízení železničního svršku UIC60 – 2680 bm
 • Zřízení železničního svršku S49 – 44792 bm
 • Zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku – 47757 bm
 • Rekonstrukce žel. přejezdu nebo přechodu – 37 ks
 • Rekonstruované a nové železniční mosty, podchody a propustky – 55ks
 • Nové tunely – 1ks (200m)
 • Výpravní budovy – 3ks (67 580 m³)